Nisan 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Şeytan Onlari Istilâ Etmiş, Onlara Allah’ı Anmayı Bile Unutturmuştur. Onlar Şeytan Taraftarı Olanlardır. İyi Bilin ki Asıl Kayba Uğrayanlar Şeytan Taraftarı Olanlardır.” (Mücâdele: 19)

Allah’tan Tarafa Olan “Hizbullah” Ayrı,
Şeytandan Tarafa Olan “Hizbüşşeytan” Ayrıdır.
Hazret-i Allah’a ve Gönderdiği Peygamber Aleyhimüsselâm Hazerâtına Karşı Gelen, İnkâr Edip İsyan Eden Şeytanın Hizipleri Küfür ve Şirk İçindedirler. Ebedî Cehenneme Gireceklerdir.

“Onlardan Önce Nuh Kavmi, Âd Kavmi ve Sarsılmaz Bir Saltanatın Sahibi Firavun da Yalanlamıştı. Semûd, Lût Kavmi ve Eyke Halkı da (Yalanladılar). İşte Bunlar (Hakk ve Hakikate Karşı İsyanda) Birleşen Fırkalardır. Hepsi de Peygamberleri Yalanladılar ve Azabımı Hakettiler.” (Sâd: 12-13-14)

“ÜLÂİKE HİZBÜŞŞEYTAN”
PEYGAMBER ALEYHİMÜSSELÂM HAZERÂTI ve ONLARA KARŞI GELENLER
      Şeytan’ın İlk Hizbi ve İlk Vahşet
      Nuh Aleyhisselâm Zamanında Şeytanın Hizipleri
      Hûd Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Sâlih Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Şuayb Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      Musa Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri
      İsa Aleyhisselâm Zamanında Şeytan’ın Hizipleri

/ İsmail Yavuz

HAŞR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

YAHUDİLERİN İLK SÜRGÜNÜ


MEKTUBAT

MÜRŞİDE OLAN İHTİYAÇ (40. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (34)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM

O aynı zamanda bir hükümdardı. Maddi ve mânevî kuvvete ve kudrete sahipti. Yeryüzünün doğusuna batısına, orta mıntıkalarına ordusu ile birlikte seyahatlar yapmıştı. Ulaştığı yerlerde halka Allah-u Teâlâ’nın dinini tebliğ etmiş, insanları Hakk’a kul olmaya ve ibadete çağırmış, ayak bastığı her yere hakim olmuştu. Kendisine itaat edenlere adaletle ve müsamaha ile davranıyor, şirklerinde devam etmek isteyenlerin burunlarını sürtüyordu. Kim karşı koyarsa mağlup oluyor, hükümdarlar önünde diz çöküyordu.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-33

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- (49) / Mehmet Ali Körpe

Râbıta esas itibarıyle Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e olmakla birlikte, ona tâbi olan evliyaullaha ve kâmil bir şeyhe yapılmasının câiz olduğunda da hiç şüphe yoktur. Zira onlar, Fahr-i Kâinat Efendimiz’in vârisleridir ki bizler kendilerine muhabbet besleyip ihtiram etmekle emrolunduk. Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-e getirdiğimiz salât-ü selâmda ehl-i beyt’in zikredilmesi nasıl câiz oluyorsa; Resul-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem-e tebean evliyaullaha “Râbıta” da öylece câizdir.


ŞİİR

İLÂHİ! / Mehmet Ali Körpe

Yunus’larla kaim kıl,
Taş kalbimi naim kıl,
Muhabbette daim kıl,
Aşk yolundan döndürme!


NUMUNE BİR NEFİS TEZKİYESİ: “AZİZ MAHMUD HÜDAYİ” (K.S.)

Milâdi 1628 yılında seksenyedi yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Cenazesi büyük bir merasimle kaldırılmış ve zâviyesinde bizzat kendisinin yaptırdığı türbeye defnedilmiştir. Hususiyetle mensupları, sevenleri ve türbesini ziyaret edenler hakkında:
“Denizde boğulmasınlar, âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler ve imanlarını kurtarmadıkça gitmesinler.” Şeklindeki duâsı, türbesini ziyaretçisi en çok olan türbeler arasına sokmuştur.


GÜNDEM

AB İLE AYRILIK SÜRECİ / Uğur Kara

Kıbrıs Rum Kesimi bütün adanın temsilcisi olarak AB’ne alındığı zaman Türkiye AB toprağını işgal etmiş bir devlet pozisyonuna düşecektir. Bu garabetin AB nezdindeki hukuki ve siyasi altyapısı hazırlanmıştır.


YAKLAŞAN FELÂKET / Yusuf Doğangün

Nükleer güç, kontrol edilemezse önümüzde büyük felâketlere yol açacaktır. Bu konuda bütün ülkeler üstlerine düşen vazifeyi yapmak durumundadır. Ancak görmekteyiz ki, dünya sahnesinde bu silâhları ilk olarak kullanan ülke olan Amerika, kimyasal, biyolojik ve nükleer silâhların deneme ve kullanılmasının kısıtlandırılmasına yanaşmamakta, anlaşmalara imza atmamaktadır. Hatta yedi ülkeye aynı anda saldırı yapabilecek şekilde plânlar yaptığı basına dahi yansımıştır.


HEDİYE-İ İLÂHÎ / Ömer Körpe

Mülkün mutlak sahibi olan Allah-u Teâlâ insanları dünya sahnesine denemek için göndermiştir. Bir Ayet-i kerimesinde buyurur ki:
“Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz.” (Enbiya: 35)


SÖZÜN GÜZELİNİ SÖYLEYEBİLME! / Hatice Aydın

Allah’u Teâlâ bir Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:
“İnsanlara güzel konuşun.’’ (Bakara: 83)


YETİM ÇOCUK / Canan Büşra Kara

HAK, HAKKARİ’DE ANAM...! / Emir Koca

Atalarımız ne güzel söylemişler:
“Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.”


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |